Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö

Kommunfullmäktige har beslutat att bilda ett samordningsförbund för samordning inom rehabiliteringsområdet tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västerbottens läns landsting med start 2005-12-01. Från och med 2014-01-01 ingår Norsjö kommun som medlem i Samordningsförbundet och i och med det heter det Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Förbundets ändamål är att inom Skellefteå och Norsjö kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Enligt förbundsordningen ska kommunfullmäktige utse en ledamot med ersättare. Ledamoten och ersättaren ska tillhöra kommunfullmäktige. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2019-04-01 - 2023-03-31