Skellefteå stadshus AB

Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige utse styrelse för tiden för årsstämman 2015 till årsstämman 2019. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 15 ledamöter med högst 9 ersättare för dem. (KF 2013-12-17, § 281) Enligt kommunens styrprinciper under innevarande mandatperiod ska styrelsen bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige utser ombud med ersättare att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14