Skellefteå Kulturhus AB

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-11 att bolagsordning för Skellefteå Kulturhus AB fastställs. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av sju ledamöter, utan suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige behandlade 2015-06-16 § 177 ärendet Kulturhus Skellefteå och beslutade bland annat att ”Förslaget om ett framtida kulturhus godkänns i enlighet med särskilt underlag”. I det underlag som avses ingick en bilaga med rubriken ”Kulturhus Skellefteå – bilaga 2 Ekonomi och organisation”. I bilagan beskrevs det föreslagna kulturhusbolaget, beträffande styrelsen framhävs vikten av att styrelsen inom sig har kunskap och erfarenhet inom bolagets framtida verksamhetsområde. Det angavs särskilt att ”för att få stöd i arbetet med att etablera och utveckla verksamheten föreslås styrelsen bestå av både förtroendevalda och professionella ledamöter, med en majoritet av sistnämnda.” För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14