Skebo parkering aktiebolag

Styrelsen i Skellefteå Stadshus AB beslutade 2013-05-20, § 37, att Skelleftebostäder AB får rätt att bilda bolag för byggande av parkeringsgarage. Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige utse styrelse för tiden för årsstämman 2015 till årsstämman 2019. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg. Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. (KF 2014-03-18, § 82; KF 2014-06-17, § 169)

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30