SEKAB BioFuel Industry AB

Delägt bolag i Skellefteå Kraft AB. Ny bolagsordning finns från 2019. Bolagets styrelse ska bestå av högst nio ledamöter, samt arbetstagarrepresentanter. Styrelsen utses av ägarna. Sex ledamöter och ordförande utses av kommunägda Norrlands etanolkraft AB (Nekab) och tre ledamöter av EcoIndustries Developement in Europa AB (EcoIndustries).

Mandatperiod 2019-04-02 - 2023-04-15