Politisk styrgrupp för planprogram för Anderstorg inom stadsdelen Anderstorp

Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en framtida utveckling av Anderstorg och Anderstorp centrum i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen. Bygg- och miljönämnden beslutade 200326, §80 att arbetet med planprogrammet ska styras genom en politisk styrgrupp bestående av politiker från Bygg- och miljönämnden, gymnasienämnden, samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för support och lokaler samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Såväl majoritet som opposition ska finnas representerade i styrgruppen.

Mandatperiod 2020-04-07 - 2022-12-31