Pensionärsråd, kommunalt

Kommunfullmäktige beslutade 1995-03-28, § 78, att ett kommunalt pensionärsråd inrättas. Under hösten 2011 beslutade kommunfullmäktige att det kommunala pensionärsrådet organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen medan rådets administration även fortsättningsvis hanteras på socialkontoret. Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet ska bestå av 14 ledamöter och personliga ersättare som har en mandatperiod som sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsens ledamöter. 8 ledamöter och 8 ersättare utses av organisationerna i proportion till respektive organisations medlemsantal vid mandatperiodens början. Övriga 6 ledamöter och 6 ersättare utses bland politiker från kommunens nämnder enligt följande: Socialnämnden har 2 ledamöter och 2 ersättare, kommunstyrelsen har 2 ledamöter och 2 ersättare, tekniska nämnden har 1 ledamot och 1 ersättare och bygg- och miljönämnden har 1 ledamot och 1 ersättare. Nämnderna utser själva sina ledamöter i rådet. Företrädare för andra kommunala nämnder kan vid behov adjungeras till det kommunala pensionärsrådet. Det kommunala pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande ska utses bland socialnämndens företrädare och vice ordförande bland företrädarna för pensionärsorganisationerna (KF 2012-06-12, § 155). Hans Öhlund (S) är personlig ersättare för Gunilla Åström (S) och Lennart Hägglund (KD) är personlig ersättare för Andreas Westerberg (FP), valda av kommunstyrelsen. Ulla-Britt Kulin (S) är personlig ersättare för Kenneth Fahlesson (S) och Håkan Andersson (C) är personlig ersättare för Joakim Wallström (V), valda av socialnämnden. Rune Wästerby (MP) är personlig ersättare för Ola Burström (S), valda av tekniska nämnden. Gunnar Fransson (M) är personlig ersättare för Evelina Fahlesson (S), valda av bygg- och miljönämnden.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31