Nordic Industry Locations AB

Skellefteå Kraft äger 50 % av aktierna i detta företag mest känt som The Node Pole. Bolaget finns för att tillsammans med Vattenfall arbeta för att attrahera elintensiv industri till norra Sverige. Styrelsen ska bestå av lägst två och högst fyra ledamöter med högst fyra suppleanter. Är antalet ledamöter färre än tre ska en eller två suppleanter utses. Styrelseledamöterna och eventuell styrelsesuppleant väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Under förutsättning av skellefteå kraft AB äger aktier i bolaget ska fullmäktige i Skellefteå kommun ha rätt att utse en lekmannarevisor med ersättare för samma period som gäller för bolagets revisor.

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30