Vattenkraftens Miljöfond AB

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att genom ekonomisk kompensation delfinansiera verksamhetsutövare inom vattenkraftsbranschen som genomgår rättslig prövning i syfte att uppnå och möta moderna miljövillkor, aktivt samverka med de myndigheter och andra intressenter som har ett avgörande inflytande över vattenkraftens grundläggande förutsättningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte till syfte att generera vinst åt aktieägarna. Skellefteå Kraft AB äger 4 % av akterna i bolaget. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter samt högst nio suppleanter. Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsåg 180320, § 81 en av styrelseledamöterna.

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30