Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt antaget reglemente för kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31