Skellefteå Kraft Elnät AB

Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige utse styrelse, på förslag av kraftverksstyrelsen, för tiden för årsstämman 2015 till årsstämman 2019. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju ersättare. Kommunfullmäktige utser också ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse. (KF 2013-12-17, § 282)

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30