Rådet för förebyggande av funktionshinder, RÅFF

Rådet ska bestå av 15 ledamöter och personliga ersättare och har en mandatperiod som sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsens ledamöter. 8 ledamöter och 8 ersättare utses av rådets referensgrupp. Övriga 7 ledamöter och 7 ersättare utses bland politiker från kommunens nämnder enligt följande: Kommunstyrelsen har två ledamöter och två ersättare, socialnämnden har två ledamöter och två ersättare, tekniska nämnden har en ledamot och en ersättare, barn- och grundskolenämnden har en ledamot och en ersättare och bygg- och miljönämnden har en ledamot och en ersättare. Nämnderna utser själva sina ledamöter i rådet. Landstingets nämnd för funktionshinder och habilitering erbjuds att adjungera en ledamot och en ersättare. Rådet för förebyggande av funktionshinder utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande ska utses bland socialnämndens företrädare och vice ordförande bland företrädarna för funktionsnedsättningsföreningarna.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31