Kommunfullmäktiges valberedning

I 34 § kommunfullmäktiges arbetsordning sägs att vid första sammanträdet efter det val av kommunfullmäktige ägt rum väljer fullmäktige inom sig för löpande mandatperiod en valberedning bestående av sju ledamöter och lika många ersättare. Fullmäktige väljer samtidigt ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 § 262 att förändra kommunfullmäktiges arbetsordning avseende valberedningens sammansättning. Tillägg till 39§ kf:s arbetsordning är "Samtliga fullmäktigepartier ska vara representerade i valberedningen. Detta sker genom att partier som inte har valda ledamöter eller ersättare har rätten att utse representanter med närvaro- och yttranderätt. Antalet representanter uppgår till en par parti. Dessa representanter har inte rätt att delta i beslut."

Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14