Kommunfullmäktiges presidium

I 2 § kommunfullmäktiges arbetsordning sägs att senast vid sammanträde före utgången av december det år val i hela riket till fullmäktige ägt rum ska fullmäktige välja presidium bestående av ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Presidiet väljs för löpande mandatperiod.

Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14