Skellefteå kraft industry locations AB

Bolagets uppgift är att arbeta med utveckling av de platser i Västerbotten som ska attrahera elintensiva industrier Styrelsen ska bestå av lägst två och högst fyra ledamöter med högst fyra suppleanter. Är antalet ledamöter färre än tre ska en suppleant utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse. För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30