Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar för jord- och skogsbruk

Enligt bestämmelserna i FBL ska god man vara valbar till nämndeman inom kommunen. God man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jord- och skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år. Länsstyrelsen fastställer antalet godemän.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31