Skellefteå kraft fastighetsutveckling AB

Bolagets företagsnamn är Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB. När KF godkände bildandet av lagerbolaget hette det Fundamentet 4329 AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och avyttra fastigheter för näringslivets behov och samhällets utveckling samt äga, förvalta och avyttra fast och lös egendom samt äga aktier och andelar inom fastighetsförvaltning inom Skellefteå kommun Styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande, vice ordförande och ledamot. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer.

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30