Energiservice Skellefteå AB

Kommunfullmäktige har beslutat om en bolagisering av affärsområdet underhåll för Skellefteå Kraft AB. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen arbetar utan ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige beslutar. (KF 2015-10-20, § 286)

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30