Skellefteå kraft energiförsörjning AB

Aktiebolaget ska agera som elleverantör, bedriva handel med el och energitjänster. Aktiebolaget ska främja kommunal utveckling. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Styrelsen ska bestå av lägst två och högst fyra styrelseledamöter med högst fyra styrelsesuppleanter. Är antalet ledamöter färre än tre ska en styrelsesuppleant utses. Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.Kommunfullmäktige utser också ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse. För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14