Byggrätt Norr AB

Markexploateringsbolag samägt av Skelleftebostäder AB, Heimstaden, Riksbyggen och Lindbäcks Bygg. Bolaget har till syfte att identifiera och exploatera mark för i första hand bostäder och i förkommande fall verksamhetslokaler. Skelleftebostäders ägarandel uppgår till 43 %, övrig aparter har 19 % vardera. Utifrån detta erhåller Skelleftebostäder två styrelseposter.

Mandatperiod 2019-06-18 - 2023-04-30