Visit Skellefteå AB

Destination Skellefteå AB bildades 2007. Ett syfte med bildandet var att långsiktigt stärka Skellefteås attraktivitet som besöksmål, kommersiellt centrum, etablerings- och bostadsort med mera samt skapa tillväxt och utveckling i regionen. Destination Skellefteå AB ska arbeta för att öka Skellefteregionens attraktionskraft både lokalt, nationellt och internationellt. Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-14, § 237, att Destination Skellefteå AB ändrar namn till Visit Skellefteå AB. Enligt bolagsordningen för Visit Skellefteå AB ska styrelsen bestå av nio ledamöter varav Skellefteå kommun utser fyra ledamöter och Skellefteå Erbjuder ekonomisk förening utser fem ledamöter. Skellefteå kommun utser ordförande medan Skellefteå Erbjuder ekonomisk förening utser vice ordförande. Styrelsen utses på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska ha sitt säte i Skellefteå kommun.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14