Fastighetsbolaget Tärnan AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och avyttra lokaler för näringslivets behov och samhällets utveckling samt äga, förvalta och avyttra fast och lös egendom inom Skellefteå kommun. Bolaget skall främja nyföretagande och utveckling när företagsidéer. Styrelsen ska bestå av lägst en ledamot och högst tre ledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun. Valet sker för perioden fram till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande, och ledamot. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med erästtare för den tid fullmäktige bestämmer.

Mandatperiod 2019-10-29 - 2023-04-15