Skellefteå IH Holding AB

Aktiebolaget ska bygga, äga och förvalta lokaler för näringslivets behov och samhällets utveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom i Skellefteå kommun. Bolaget främjar nyföretagande och utveckling av företagsidéer. Syftet med verksamheten är att främja tillväxt och utveckling i Skellefteå kommun och verka för utveckling av näringslivets, samhällets samt den högre utbildningens lokalförsörjning. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Aktiebolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skellefteå kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse. För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30