Golvet 1 Holding AB

Lagerbolag utan egen verksamhet, kopplat till Skellefteå Industrihus AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och avyttra lokaler för näringslivets behov och samhällets utveckling samt äga, förvalta och avyttra fast och lös egendom inom Skellefteå kommun. Bolaget skall främja nyföretagande och utveckling av företagsidéer. Styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse.

Mandatperiod 2021-03-30 - 2023-04-15