Stiftelsen Finnfors kraftverksmuseum

Enligt av kommunfullmäktige 1981-11-19, § 333, antagna stadgar består styrelsen av fem ledamöter och fem personliga ersättare. Tre ledamöter jämte personliga ersättare utses av kommunfullmäktige på förslag av kraftverksstyrelsen. En ledamot ska vara museichefen vid Skellefteå museum. Personlig ersättare för denne utses av styrelsen för Stiftelsen Skellefteå museum. En ledamot jämte personlig ersättare tillsätts av Tekniska museet i Stockholm. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska kommunfullmäktige och Stiftelsen Skellefteå Museum vardera för en tid av fyra år utse revisor jämte personlig ersättare. Conny Sandström är personlig ersättare för Alf Marklund. Anders Järvelä är personlig ersättare för Hans-Bertil Bergqvist. Staffan Wahlberg är personlig ersättare för Rolf Rönnmark.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31