Politisk referensgrupp för översyn av reglementen för nämnder inom samhällsbyggnadsområdet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-16, § 287, om bildande av en samhällsbyggnadsförvaltning i kommunen. Flera av kommunens nämnder, tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden, konsumentnämnden, överförmyndarnämnden och även kommunstyrelsen, berörs av förändringen. Därför finns ett behov att se över reglementen för berörda nämnder. I kommunfullmäktiges beslut sägs att kommunledningskontoret, i samråd med en politisk referensgrupp utsedd av kommunstyrelsen, ska utarbeta förslag till justerade reglementen för berörda nämnder. (KS 2015-01-28, § 93)

Mandatperiod 2015-01-28 - 2018-12-31