Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd

Enligt antaget reglemente för kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter och sju ersättare. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige beslutade 2004-11-30, § 207, att inrätta en krisledningsnämnd enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31