Kommunfullmäktiges valberedning

I 34 § kommunfullmäktiges arbetsordning sägs att vid första sammanträdet efter det val av kommunfullmäktige ägt rum väljer fullmäktige inom sig för löpande mandatperiod en valberedning bestående av sju ledamöter och lika många ersättare. Fullmäktige väljer samtidigt ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2014-10-15 - 2018-10-14