Integrationsråd

Kommunstyrelsen antog 2013-03-26, § 107, en integrationsstrategi som har som övergripande mål att Skellefteå ska bli en attraktiv plats att bo och verka i, för alla människor, oavsett ursprung. I integrationssstrategin beskrivs ett attraktivt samhälle som tolerant och inkluderande och mångkultur som en del av dess dynamik. En framgångsrik integration beskrivs bidra till kommunens attraktivitet och kan på så sätt både främja inflyttning och stävja utflyttning. Strategin lyfter fram åtta fokusområden av särskild vikt för det fortsatta arbetet. För att ytterligare stärka kommunens integrationsprocesser inrättas ett Integrationsråd bestående av representanter från kommunstyrelsen, statliga myndigheter och från det civila samhället. Rådet uppdras att verka inom integrationsstrategins fokusområden. Primärt genom att fokusera på insatser som stimulerar engagemang i det civila samhället, bostadsförsörjningen och tillvaratagande av kompetens och arbetskraft. Integrationsrådets arbete underställs kommunens övergripande mål om och har som syfte: Att stärka Skellefteås mångkulturella attraktivitet. (KS 2015-06-17, § 331)

Mandatperiod 2015-08-01 - 2018-12-31