Hedensbyn GAFF Holding AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och avyttra lokaler för näringslivets behov och samhällets utveckling samt äga, förvalta och avyttra fast och lös egendom samt aktier inom Skellefteå kommun. Bolaget skall främja nyföretagande och utveckling av företagsidéer. Styrelsen ska bestå av två ledamöter. Dessa utses av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun. Valet sker för perioden fram till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande, och ledamot. Avgår styrelseledamot under mandatperiodens gång sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer.

Mandatperiod 2019-10-29 - 2023-04-14